അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ആശുപത്രിയുടെ പുതിയ ഡയറക്ടറായി സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന ഫാ. (ഡോ) വർഗീസ് പൊട്ടക്കലിന് എൽഎഫ് കുടുംബത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം…

Home/Uncategorized/അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ആശുപത്രിയുടെ പുതിയ ഡയറക്ടറായി സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന ഫാ. (ഡോ) വർഗീസ് പൊട്ടക്കലിന് എൽഎഫ് കുടുംബത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം…

അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ആശുപത്രിയുടെ പുതിയ ഡയറക്ടറായി സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന ഫാ. (ഡോ) വർഗീസ് പൊട്ടക്കലിന് എൽഎഫ് കുടുംബത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം…

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.