അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ആശുപത്രി യുടെ പുതിയ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന ഫാദർ റോക്കി കൊല്ലംകുടിക്ക് ലിറ്റൽ ഫ്ലവർ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം…

Home/Uncategorized/അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ആശുപത്രി യുടെ പുതിയ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന ഫാദർ റോക്കി കൊല്ലംകുടിക്ക് ലിറ്റൽ ഫ്ലവർ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം…

അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ആശുപത്രി യുടെ പുതിയ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന ഫാദർ റോക്കി കൊല്ലംകുടിക്ക് ലിറ്റൽ ഫ്ലവർ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം…

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.