ഫാ. ഷിജോ കോനുപറമ്പിലിന് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കുടുംബാംഗങ്ങൾ യാത്രാ മംഗളങ്ങൾ നേരുന്നു…

Home/Uncategorized/ഫാ. ഷിജോ കോനുപറമ്പിലിന് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കുടുംബാംഗങ്ങൾ യാത്രാ മംഗളങ്ങൾ നേരുന്നു…

അങ്കമാലി ലിറ്റിൽഫ്ലവർ ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർഷത്തെ സുദീർഘമായ സേവനത്തിനുശേഷം തേവക്കൽ സെന്റ്.മാർട്ടിൻ പള്ളിയിലെ വികാരിയായി സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാ. ഷിജോ കോനുപറമ്പിലിന് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കുടുംബാംഗങ്ങൾ യാത്രാ മംഗളങ്ങൾ നേരുന്നു…

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.