സൗജന്യ ഗ്ലോക്കോമ നിർ‍ണ്ണയ പരിശോധന ക്യാമ്പ് 2021

Home/Uncategorized/സൗജന്യ ഗ്ലോക്കോമ നിർ‍ണ്ണയ പരിശോധന ക്യാമ്പ് 2021

ലോക ഗ്ലോക്കോമ വാരാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സൗജന്യ ഗ്ലോക്കോമ നിർ‍ണ്ണയ പരിശോധന ക്യാമ്പ് 2021.   ഡോ. ഗിരിജ കെ, ഡോ. സ്മിത വി. കെ, ഡോ. എലിസബത്ത് എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നു.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.