അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ളവർ ആശുപത്രിയിൽ നവീകരിച്ച ലബോറട്ടറിയുടെ ആശീർവാദകർമ്മം അഭിവന്ദ്യ മാർ ആന്റണി കരിയിൽ പിതാവ് നിർവഹിക്കുന്നു…

Home/Medical/അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ളവർ ആശുപത്രിയിൽ നവീകരിച്ച ലബോറട്ടറിയുടെ ആശീർവാദകർമ്മം അഭിവന്ദ്യ മാർ ആന്റണി കരിയിൽ പിതാവ് നിർവഹിക്കുന്നു…

അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ളവർ ആശുപത്രിയിൽ നവീകരിച്ച ലബോറട്ടറിയുടെ ആശീർവാദകർമ്മം അഭിവന്ദ്യ മാർ ആന്റണി കരിയിൽ പിതാവ് നിർവഹിക്കുന്നു…

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.